ಶೃಂಗೇರಿಯ, ತುಂಗಾ ನದಿಯ ಸ್ನಾನಘಟ್ಟದ ಹೊರಗೆ !

ಪವಿತ್ರ ಶೃಂಗೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ , ತುಂಗಾನದಿ ಸ್ನಾನಮಾಡುವುದೇ ಒಂದು ಸೊಗಸು. ಕಡಿದಾದ ಮೆಟ್ಟಲುಗಳನ್ನು ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಹತ್ತಿ-ಇಳಿಯಲು ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ತುಂಗೆಯ ಪವಿತ್ರ -ಸ್ನಾನ, ಎಲ್ಲ ನೋವು ಸಂಕಟಗಳನ್ನೂ ಮರೆಸುವಂತಹದು.

-ಆಲ್ಬಮ್