ಬಾದಾಮಿ ಕೋಟೆ - ನಡುವೆ, ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಮೇಲಿನ ಶಿವಾಲಯ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.