ಪುರಾತನವಾದ, ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ದೇವಾಲಯದ ಹೊರಗಡೆಯ ಕೆತ್ತನೆ ಕೆಲಸ !