ಬಾದಾಮಿಯ ಕೋಟೆ - ಮೇಲಿನ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಣ ಶಿವಾಲಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ನೋಟ

 

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀನಾಥ್

ತುತ್ತತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದು ಮೇಲಿನ ಶಿವಾಲಯ. ಚಿತ್ರದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಿನ ಶಿವಾಲಯ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಒಳಗೆ ವಿಗ್ರಹವಿಲ್ಲ.

ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗಣಗಳ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ, ಈ ಗುಡಿಯೇ ವಾತಾಪಿಗಣಪತಿಯು ಮೊದಲು ಇದ್ದ ಸ್ಥಳ ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ