ಶೃಂಗೇರಿಯ ಬಳಿ ತುಂಗಾನದಿಯಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿರುವ, " ಶ್ರೀ. ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥಸೇತು," ವಿನ ಪ್ರಮುಖ ದ್ವಾರ !

ಈ ಸೇತುವೆ, ಮಠ ಮತ್ತು ನರಸಿಂಹವನಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಕೊಡುವ ಕಾಲುದಾರಿ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

-ಆಲ್ಬಮ್.