ಪುಟಾಣಿಗಳು - ಮುಂಬೈನ, ಶಿವಾಜಿಪಾರ್ಕಿನಲ್ಲಿ !

ಮುಂಬೈನ ಶಿವಾಜಿಪಾರ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಪುಟ್ಟಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಂಡು, ನನ್ನ ’ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರ,’ದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದ್ದೆ . ಬಹುಶಃ ೧೯೮೩ ಯಲ್ಲಿರಬಹುದೇನೋ !

-ಆಲ್ಬಮ್.