ಸುರಂಗದೊಳಗೆ ರೈಲು ನಿಂತಾಗ....

ಕೊಂಕಣ ರೈಲು ಸುರಂಗದೊಳಗೆ ನಿಂತಾಗ! ಪದೆ ಪದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಈ ರೀತಿಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕೊಂಕಣ ರೈಲು ಮಾರ್ಗದ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅದೊಂದುದಿನ "ಕ್ರಾಸಿಂಗ್" ಗಾಗಿ ಸುರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ಸೆರೆಹಿಡಿದ ದೃಶ್ಯ.