ಎಂಟು ಕಯ್ ಕುಣಿಯರಸ

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಒಟ್ಟು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ x 2 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹದಿನಾರು ಸಿಗುವುದು
ಅಂದ್ರೆ 8 x 8 = 64 ಕುಣಿಬಂಗಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.

---
ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಕನ್ನಡದೇ ಸೊಬಗು,ಸೊಗಡು