ಕಪ್ಪು ಬಿಳುಪು

ಛಾಯಚಿತ್ರಣ:ಬಿ.ವಿ.ಭರತ್ ಕುಮಾರ್
www.chitharadurga.com

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು