ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರ- ಕತ್ತಲು ಬೆಳಕಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂಯೋಜನೆಯಾದಾಗ