ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಮ೦ಗಳೂರಿನ ಬೀಚ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ( ಕಡಲ ತಿರದ ಹಬ್ಬ) ನ ಕೆಲ ದ್ರಷ್ಯಗಳು