ಈ ಚೆಲುವಿನ ಚಿತ್ತಾರವನ್ನ ದಿನವೂ ನೋಡುವ ಈ ಬೆಂಚು ಎನಿತು ಪುಣಿಯ ಮಾಡಿತ್ತೊ?