ಮುಂಬೈನ, ನನ್ನ ಅತ್ಯಂತಪ್ರೀತಿಯ, " ಏಶ್ಯಾಟಿಕ್ ಪುಸ್ತಕಭಂಡಾರ," ನಿಮಗೂ ಇಷ್ಟವೇ ?