ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಿಷ

ಮೈಸೂರಿನ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಓ ಮಹಿಷ
ಬಲಗೈಲಿ ಕತ್ತಿ, ಎಡಗೈಲಿ ಸರ್ಪವ ಹಿಡಿದು ಹುರಿಮೀಸೆಯ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಂಡರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಡುಕ,
ಆದರೆ ನನಗಂತೂ ಬಲು ಚಮಕ
ಒಳಿತನ್ನು ಹಿಡಿ, ಕೆಡುಕನ್ನು ಬಿಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತಿರುವ ಮಹಿಷ
ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲಾ ಬದುಕುವ ದಾರಿಯ ತೋರಿಸಪ್ಪ