ನಿಸರ್ಗ ನಿರ್ಮಿತ ಶಿವಲಿಂಗ

ಒರಿಸ್ಸಾದ ಗುಡ್ಡಗಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಕಂಡುಬರುವ ಈ stalagmite (ಕಣಶಿಲೆ) ಶಿವಲಿಂಗದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಆಸ್ತಿಕರಿಗೆ ಪೂಜನೀಯವಾಗಿದೆ. ಗಿರಿಜನರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಈ ತಾಣಕ್ಕೆ ಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ಮಾತ್ರ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಸಾಧ್ಯ.