ಕರ್ನಾಟಕದ ಮನೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ರಂಜಿಸುತ್ತಿರುವ ರಂಗೋಲಿ ಕಲೆ !

ಮೈಸೂರಿನ, ಶಶಿ ಮೂರ್ತಿಯವರು, ರಂಗೋಲಿಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಹಸ್ತರು. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಪ್ರಾತಃಕಾಲ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಮುಂದೆ ರಂಗೋಲಿಯನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಪ್ರಚಾರಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೂ ಸೊಪ್ಪುಹಾಕದ ಇಂತಹ ಕಲಾವಿದರುಗಳಿಗೇನೂ ಕಡಿಮೆಯೇನಿಲ್ಲ. ಮೈಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಕಲೆ, ಇನ್ನೂ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ.

-ನನ್ನ ಕ್ಯಾಮರದಿಂದ.