ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮರ

ಜನರಲ್ ಶೆರ್ಮನ್ ಮರ ೮೩.೮ ಮೀ ಉದ್ದ, ೧೪೮೮.೬ ಘ.ಮೀ ಸಾಂದ್ರ.

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು