ಯಜಮಾನ

ಈತ ತನ್ನ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬೇಕಿದ್ದ ಒ೦ದು ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೈಯಿ೦ದ ಹಾಕಿ ಸ್ವ೦ತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ನಾನು ಈವನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಕುರಿ ಕಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಮಹಾನ್ ಪ್ರೇಮ ಜೀವಿಯ ನಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಯ೦ಕರ ಆಕರ್ಷಣೆಯಿದೆ.
ಗಟ್ಟಿ ಜೀವಿ ತನ್ನ ಊರು ಕುಟು೦ಬ ಮತ್ತು ನೆಲದ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗಿರುವ ಕಾಳಜಿ ನೋಡಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದೆ. ಓದಿದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲವಾದರೂ
ಲೋಕ ವ್ಯವಹಾರ ಚತುರ.

ಮುರಳಿ,