ದೇವರಮನೆಗಳು-೫

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಗೆಳೆಯರ ಗೃಹಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ತೆಗೆದ ಚಿತ್ರ.

-ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಆಲ್ಬಮ್ ನ ಚಿತ್ರ.