ರೈಲಿನ ಕಿಟಕಿಯಾಚೆಕಡೆ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಮರ ಕಣ್ಣಿಗೆ, ಕಂಡ ದೃಷ್ಯಗಳು -೨ !