ಕಾಶ್ಮೀರದ ಸೋನಾಮಾರ್ಗ, ಬಳಿಯ ಭವ್ಯ ಹಿಮಪರ್ವತಗಳ ಸುತ್ತ-ಮುತ್ತ !