ಗೋಲ್ಡನ್ ಗೇಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ , ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ ನ ಬಳಿ !