ಗುಡವಿ ಪಕ್ಷಿಧಾಮ(ಸೊರಬ)

ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲೆಮರೆಯ ಕಾಯಿ ಪಕ್ಷಿಧಾಮ "Gudavi", ಸೊರಬದಿಂದ ೮ ಕಿಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಅಪರಿಚಿತ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪಕ್ಷಿಧಾಮ.