ಕೆಮ್ಮಣ್ಣುಗು೦ಡಿ-ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರ-ಕಳಸ-ಕುದ್ರೆಮುಖ (೨೭-೦೬-೨೦೦೮ ಇಂದ ೩೦-೦೬-೨೦೦೮)