ದೇವಾಲಯದ ಎದುರು, ಕಲ್ಲಿನ ಗಣೇಶ

ದೇವಾಲಯದ ಎದುರು, ಕಲ್ಲಿನ ಗಣೇಶ

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಕುಂತಿ ಬೆಟ್ಟ.

ಪೂರ್ಣ ಓದಿಗೆ [:http://sampada.net/blog/olnswamy/16/01/2006/975|ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ].

ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಪದದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯನ್ನೇ ಬಳಸಿ. ಕಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಗಳು ಅಳಿಸಿಹಾಕಲಾಗುವುದು.
--
ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್:
[:http://www.sampada.net/blog/hpn|ಪರಿವೇಶಣ] | [:http://www.hpnadig.net/blog|PariveshaNa]