ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯದಬಳಿ ಪ್ರಯಾಣಬೆಳೆಸಿದಾಗ, ಕಿಟಕಿಯ ಹೊರಗೆ ದಾಳಿಇಟ್ಟ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮೋಡಗಳ ಸಡಗರದ ಚಲನೆ !