’ಆರ್ಟೇಸಿಯ,’ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯಸಮುದಾಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲು, ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದ ಜಾಗ !

ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯ ರಾಜ್ಯದ, ಲಾಸ್ ಎಂಜಲೀಸ್ ನಗರಕ್ಕೆ ೩೭ ಮೈಲಿದೂರದಲ್ಲಿ, ’ಕೊಸ್ಟ ಮೆಸ’, ಪಟ್ಟಣವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ, ನ್ಯೂಪೋರ್ಟ್ ಬೀಚ್, ತೀರಹತ್ತಿ’ರ. ಆರ್ಟೇಸಿಯ,’, ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಸ್ತುಗಳ, ದಿನ-ಬಳಕೆಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.