ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅದ್ಯತೆ !

ಅಮೆರಿಕನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಸಾವಯವಕೃಷಿಯ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಸಿದ ಆಹಾರ-ಪದಾರ್ಥಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಕಾಯಿ-ಪಲ್ಯಗಳು ಅತಿ-ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿವೆ.

-ನಾನೇ ತೆಗೆದ ಚಿತ್ರಗಳು.