ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುದಕೊಡುವ ಕುದುರೆ-ಗಿರಗಟ್ಟಲೆ ಆಟ, ’ ಸಿಯರ್ಸ್, ಮಾಲಿನ,’ (Sears ) ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲೊಂದು !