ಸಿಯರ್ಸ್ ಮಾಲಿನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ-ಪಝಲ್ಸ್ ಗಾಗಿಯೇ ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟ ಶೃಂಗಾರಮಳಿಗೆ ( Puzzle Zoo) !