’ಸಿಯರ್ಸ್’ ನಂತಹ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮಾಲ್ ನಲ್ಲೂ, ಮಕ್ಕಳವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಗಿರಿಗಟ್ಟಲೆಆಟಿಗೆ, ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣ-ಬಣ್ಣದ ಬಲೂನ್ಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತಿ !