ಗಿಡ

ಮನೆತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಗೊಬ್ಬರಮಾಡಿ ಬೆಳೆಸಿರುವ ಗಿಡಗಳು.

 ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮನೆತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಗೊಬ್ಬರಮಾಡಿ ಬೆಳೆಸಿರುವ ಗಿಡಗಳು. 

ಆರ್ಕಿಡ್ಸ್: ಮೊಗ್ಗು

ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ತೆಗೆದ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳು.
[:http://sampada.net/blog/hpn/30/01/2009/16217|ಈ ಪುಟ ನೋಡಿ]

ಬಾಳೆ ಗಿಡ ಚಿಗುರೊಡೆದಿರುವುದು

ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ತೆಗೆದ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳು.
[:http://sampada.net/blog/hpn/30/01/2009/16217|ಈ ಪುಟ ನೋಡಿ]

ಮಂಗಳೂರು: ಇದೊಂದು ಗಿಡ

ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ತೆಗೆದ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳು.
[:http://sampada.net/blog/hpn/30/01/2009/16217|ಈ ಪುಟ ನೋಡಿ]

Subscribe to ಗಿಡ