ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್

ಬೈಜನಾಥ್ - ಬಿನ್ವಾ ನದಿ

ಬಿನ್ವಾ ನದಿ, ಬೈಜನಾಥ್. ಇದು ಬಿಯಾಸ್ ನದಿಯ ಉಪನದಿ.
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬಹುದು, ಬಿಯಾಸ್ ನದಿ, ಸಿಂಧು ನದಿಯ ಉಪನದಿ.

Subscribe to ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್