ದೇವರು

Submitted by umesh mundalli on Thu, 06/20/2013 - 13:26

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ.  ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ದೇವರಾಗಲಾರ.