ಎಂಥ ನಾಡು

"ಎಂಥ ನಾಡಿದು ಯೆಂಥ ಕಾಡಾಯಿತೋ"

ರಂ. ಶ್ರೀ. ಮುಗಳಿ.