ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ

ಭಾಗ - ೨ ಭೀಷ್ಮ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಸಂವಾದ: ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಸ್ತ್ರವಾವುದು!

Submitted by makara on Sat, 09/15/2018 - 10:20

ಭಾಗ - ೨ : ಪಾಂಚರಾತ್ರ ಆಗಮಗಳು (ಒಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯ)

Submitted by makara on Fri, 08/12/2016 - 20:01

ಪಾಂಚರಾತ್ರ ಆಗಮಗಳ ತತ್ತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ
ಈ ಪದ್ಧತಿಯ ಮೂಲಭೂತ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಜಯಾಖ್ಯ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶದಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ನೋಟ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಯಜ್ಞ-ಯಾಗಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವದು, ದಾನ-ಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ (ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು) ಹಾಗೂ ಇತರೇ ನೇಮ ನಿಷ್ಠೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಳಿತುಂಟು ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಪರತತ್ತ್ವ ಅಥವಾ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿತಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಮೋಕ್ಷವು ಹೊಂದಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.