ಚಿಂತನೆ

ಚಿಂತನೆಗಳು

ಆಯ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸುಭಾಷಿತಗಳು (೨೨-೨೫)

Submitted by shreekant.mishrikoti on Wed, 02/22/2006 - 14:47

೨೨. ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಶೃದ್ಧೆ , ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಧುರ್ಯ , ದಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ , ಗೆಳೆಯರಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡದಿರುವದು , ಗುರು ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ವಿನಯ , ಗಂಭೀರ ಮನಸ್ಥಿತಿ , ಶುದ್ಧ ನಡವಳಿಕೆ , ಸದ್ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ , ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ , ಸುಂದರ ರೂಪ , ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಸಜ್ಜನರಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಣಸಿಗುವವು.

ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸುಭಾಷಿತಗಳು ೧-೩

Submitted by shreekant.mishrikoti on Sat, 01/28/2006 - 14:00

೧. ದ್ರಾಕ್ಷಾ ಮ್ಲಾನಮುಖೀ ಜಾತಾ ಶರ್ಕರಾ ಚಾಶ್ಮತಾಂ ಗತಾ |
ಸುಭಾಷಿತ ರಸಸ್ಯಾಗ್ರೇ ಸುಧಾ ಭೀತಾ ದಿವಂಗತಾ ||