ತಲ್ಕೆಟ್ಜನ

ಕೆಲವು ಜನ, ಹಲವು ಮಾತು

Submitted by raghava on Thu, 06/04/2009 - 00:45

ಪತಿಯ (ಭೋರ್ಗರೆದುಕ್ಕಿ ಹರೀತಿರೋ) ಭಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಡ್ರ ಉವಾಚ: ನಮೆಜ್ಮಾನ್ರು ಬಿಡಿ! ಏನ್ಭಕ್ತೀ ಏನ್ಸಂಸ್ಕಾರ! ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೊಂದರ್ಧ ಗಂಟೆ ಲೇಟಾದ್ರೂ ಪರ್ವಾಗಿಲ್ಲಾ, ದಿನಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಓದೋದು ತಪ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ! ಒಂದರ್ಧಗಂಟೆ ಮುಂಚೇನೇ ಬಂದು ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ತಪ್ದೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ! ಏನ್ಭಕ್ತೀ, ಏನಾಚಾರಾ! ಅಯ್ಯೋ!
/* ಏನಾದ್ರೂ ಅವ್ನೇ ಎಲ್ಲಾ ನೋಡ್ಕೋತಾನೇ! ******ರ್ಪಣಮಸ್ತು! */