ಅಮ್ಮಮ್ಮ

ಅಮ್ಮಮ್ಮನ ಕಾಫಿಪ್ರೇಮ (ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧ)

Submitted by sasi.hebbar on Fri, 07/08/2011 - 14:50

 

 

 

" ಈ ಕಾಫಿ ಅಂಬುದು ಇತ್ತಲೆ, ಇದು ಇತ್ಲಾಯಿ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದದ್. ಮೊದಲ್, ಕಾಫಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲೆ - ಕಾಫಿನಾ, ಮಣ್ಣಾ; ಬರೀ ಜೀರಿಗೆ ಕಷಾಯ ಕುಡ್ಕಂಡ್, ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುಕೆ ಹೋಯ್ಕಿತ್" 

  ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಅಮ್ಮಮ್ಮ, ಆಗಾಗ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೊಗಳುವ ರೀತಿ ಇದು. 

"ಬರೀ ಜೀರಿಗೆ ಕಷಾಯ ಕುಡಿದ್ರೆ, ಬೆಳ್ಗ ಮುಂಚೆಯೇ ಬಾಯಿ ಒಂಥರಾ ಆತಿಲ್ಯಾ?" ಎಂದು ನಾವು ಕೇಳಿದರೆ, 

"ನಿಮಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ , ಒಳ್ಳೆ ಬಾಯಿರುಚಿ,ಈಗ. ಕಾಫಿನಾ - ಗೀಫಿನಾ ಎಂದು ನಮ್ಗೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲಾ ಬೈತಿದ್ರ್. ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೊಸ್ತಾಯಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಗಂಡಸರು, ದೊಡ್ಡವರು ಮಾತ್ರ ಕಾಫೀ ಕುಡಿಲಕ್ಕಿದಿತ್. ನಮಗೆಲ್ಲ, ಹೆಂಗಸರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಜೀರಿಗೆ ಬಿಸಿನೀರು, ಅಥವಾ ನೇರ್ಲ ಕೊಡಿ ಕಷಾಯ - ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಸಮೇತ ಸರೀ ಹಾಕ್ ತಿರಲ್ಲೆ........" ಎಂದು, ಕಾಫಿಪುಡಿಯು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಪರಿಚಯವಾದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಬ್ಲಾಗ್ ವರ್ಗಗಳು