ಅಜ್ಞಾತ ಜೀವನ

ಅಜ್ಞಾತ ಜೀವನ

ಕವನ

ಡೇ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದಮೇಲೆ

ಮೃತ್ಯುದೇವತೆ ಕೈಬೆರಳುಗಳನ್ನು ’ಫಟ್ ಫಟ್’ ಎಂದು ಮುರಿದುಕೊಂಡರೇ

ಆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಅಮೋಘ ಗೀತೆಗಳಂತೇ ಭ್ರಮಿಸಿ ಮೆರೆಯುವ

ಅಜ್ಞಾತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಮಾಡಿದರೇ....


ನಾಮಫಲಕವಿದ್ದರೂ

ನಾಮಧೇಯಿ ಇಲ್ಲದ ಮನೆಯಂತೇ

ಈ ಮನವು.


ವೃತ್ತಲೇಖಿನಿ ಬಳಿಸಿ

ಸರಿಹದ್ದುಗಳನ್ನು ಯಾರೋ ಗೀಚಿದ್ದಾರೇ

ಅವರವರ ಪಾಲು ದೋಚಲೇನೋಯಂತೇ


ಕಣಗಳಾಗಿ, ನರನಾಡಿಗಳಾಗಿ

ಎಲ್ಲವೂ ಹರಿದು ಮುರಿದು ಹೋಗಿ

ನನ್ನು ನಾನು ತುಂಡರಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ

’ಅಸ್ತಿತ್ವ’ದ ಕೊನೆ ಸಿಕ್ಕಲೇಯಿಲ್ಲ


ನೋಡಲು ಶಕ್ತವಾದ

ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲೇನೇ ಭಯ ಕಾಣುವುದು


ಈಗ ನನಗೆ ಯಾವ ಭಯವೂ ಇಲ್ಲ!Comments