ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು !

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು !

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಭವ ಬಂಧನವೆಂಬ ಒರಳಕಲ್ಲ
ಎನ್ನಿಂದ ಸೆಳೆದೊಯ್ಯ ಓ ಗೊಲ್ಲ

ವಿಷವೇ ತುಂಬಿಹ ದೇಹಗಳ
ವಿಷ ಹೀರಿ ಸೆಳೆಯಯ್ಯ ಕಳ್ಳ

ನಾನೇ ಎಂಬ ಭಾವದ ಕಾಳಿಂಗನ
ಹರಿಪಾದದಿ ನೀ ಮಾಡಯ್ಯ ಮರ್ದನ

ಒಳಿತನ್ನೇ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿ ಎನ್ನ ಮನ
ಪುಣ್ಯವಾಗಲಿ ಕಿರು ಬೆರಳಿನಿಂದೆತ್ತಿದ ಗೋವರ್ಧನ

ಪರರ ನಿಂದಿಪ ನಾಲಿಗೆ ಈ ಶಿರವ
ಮರೆವಂತೆ ಮಾಡಯ್ಯ ಈ ಭವವ

ಅರಿವೆಂಬ ಅರಿವೆ ಕಳಚಿ ದಿಗಂಬರರಾಗಿರೆ
ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿ ನೀ ಸಲಹಯ್ಯ ಈ ಧರೆ

ಇರುಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಲೋಕಕೆಲ್ಲ ಬೆಳಕ ನೀಡಿದವನೇ
ಮನದ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ತೊಳೆಯೋ ಸುದರ್ಶನನೇ

 

Comments