ಬಳಿ

ಬಳಿ

Comments

Submitted by hasiru balka Tue, 10/07/2014 - 13:13

ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪು ಇದೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಿರ ಬದಲು ತಿಳಿಸಿ

ಬರಹ

ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದ೦ತ ಪರಿಸರ ಅನಾಹುತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಿರ.

‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ
No votes yet
Rating
No votes yet