ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನಾಚಾರಣೆ\\

ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನಾಚಾರಣೆ\\

ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹ ಬಾಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ವಾಸ ಇದ್ಧಂತೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಖಾಲಿ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕು ಮಾಲೀಕ ಭಗವಂತನದ್ದು

ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಕೇಂದ್ರ-ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ನವ ನಿರ್ಮಾಣ ವೇದಿಕೆ ಮೈಸೂರು

ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಕುಂದಾಪುರ ನಾಗೇಶ್ ಪೈ

Comments

Submitted by ನಾಗೇಶ್ ಪೈ ಕುಂದಾಪುರ Thu, 06/18/2015 - 18:56

ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಕನಗಳ ಸುಸ್ವಾಗತ
ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ನವ ನಿರ್ಮಾಣ ವೇದಿಕೆ

Submitted by ನಾಗೇಶ್ ಪೈ ಕುಂದಾಪುರ Mon, 06/22/2015 - 10:11

In reply to by ನಾಗೇಶ್ ಪೈ ಕುಂದಾಪುರ

ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ/ವೋಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು,ಧರ್ಮ ಜಾತಿ ಲಿಂಗ ಭೇಧವಿಲ್ಲದೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಸುಖ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ನಾಂದಿಯಾಗಲಿ
ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಕೇಂದ್ರ ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ನವ ನಿರ್ಮಾಣ ವೇದಿಕೆ ಮೈಸೂರು.

Submitted by ನಾಗೇಶ್ ಪೈ ಕುಂದಾಪುರ Fri, 06/26/2015 - 10:03

In reply to by kavinagaraj

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ವಿರೋದಿಸಿ ವೋಟುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಹಜ ಆದರೆ ಪ್ರಜಾ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ರಾಜಕೀಯವಲ್ಲಾ-ದನ್ಯವಾದಗಳು
ಕುಂದಾಪುರ ನಾಗೇಶ್ ಪೈ