ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಕೇಂದ್ರ ಮೈಸೂರು-ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಕೇಂದ್ರ ಮೈಸೂರು-ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಭಾನುವಾರದ ಸಂಚಿಕೆ ಸೇರಿ ಸಂಪದ ದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಯುವಜನತೆಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದೆ.ಇದನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ

ಮುಂಜಾನೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ,

ವಾರದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಆದರ್ಶದ ಪಾಲನೆ

ನಮಸ್ಕಾರ 

ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿ ನಾಳಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ

ಕುಂದಾಪುರ ನಾಗೇಶ್ ಪೈ ಭವ್ಯ ಬಾರತದ ನವ ನಿರ್ಮಾಣ ವೇದಿಕೆ ಮೈಸೂರು.