ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#48 12 ವರ್ಷಗಳು 3 months ಹಿಂದೆ Appi ತುಂಬ
#47 12 ವರ್ಷಗಳು 3 months ಹಿಂದೆ Appi ಸೂಪರ್!
#46 12 ವರ್ಷಗಳು 3 months ಹಿಂದೆ Anonymous User ಹೆಮ್ಮೆ?
#45 12 ವರ್ಷಗಳು 3 months ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಒಳ್ಳೆಯ ಕವನ
#44 12 ವರ್ಷಗಳು 3 months ಹಿಂದೆ olnswamy ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ
#43 12 ವರ್ಷಗಳು 3 months ಹಿಂದೆ hpn ಬಹಳ
#42 12 ವರ್ಷಗಳು 3 months ಹಿಂದೆ Anonymous User FAQ
#41 12 ವರ್ಷಗಳು 3 months ಹಿಂದೆ olnswamy ಚನ್ನಾಗಿದೆ, ಆದರೆ
#40 12 ವರ್ಷಗಳು 3 months ಹಿಂದೆ Vinay ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
#39 12 ವರ್ಷಗಳು 3 months ಹಿಂದೆ hpn ನಾನೂ
#38 12 ವರ್ಷಗಳು 3 months ಹಿಂದೆ Anonymous User ಪದಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು
#37 12 ವರ್ಷಗಳು 3 months ಹಿಂದೆ Vinay ಕ್ಷಮಿಸಿ
#36 12 ವರ್ಷಗಳು 3 months ಹಿಂದೆ Anonymous User ಹೊಸ
#35 12 ವರ್ಷಗಳು 3 months ಹಿಂದೆ hpn ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ
#34 12 ವರ್ಷಗಳು 3 months ಹಿಂದೆ Vinay Growth of Language
#33 12 ವರ್ಷಗಳು 3 months ಹಿಂದೆ Vinay Acceptance of Other Language Words
#32 12 ವರ್ಷಗಳು 3 months ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಹೌದು, ಈಗ
#31 12 ವರ್ಷಗಳು 3 months ಹಿಂದೆ olnswamy ಎರವಲು ಪದಗಳು ಕನ್ನಡ ಪದಗಳೇ
#29 12 ವರ್ಷಗಳು 3 months ಹಿಂದೆ pavanaja ಪ್ಯೂರ್ ಕನ್ನಡ
#28 12 ವರ್ಷಗಳು 3 months ಹಿಂದೆ pavanaja ಎರವಲು ಪದಕೋಶ

Pages