ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#343 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ hosanaga ಆಳುವ ವರ್ಗದ ಆಳದ ಚಿಂತನೆಗಳು
#342 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ Anonymous User ಯಾಕಾಗಬಾರದು?
#341 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ Anonymous User How can I enjoy Sampada in public cyber center?
#340 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ pavanaja ಜಡ ವಸ್ತು!
#339 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ pavanaja ಹೊನ್ನ ಶೂಲ
#338 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ hpn ಚಿತ್ರಗಳು
#337 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ pavanaja ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ
#336 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ Anonymous User ಹೊಗಳಿಕೆ
#335 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ hpn ರಿಡಿಫ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಗೆಯೇ
#334 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ hpn ನಿಜ
#333 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ pavanaja ಉತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕ
#332 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ pavanaja ಮೊಬೈಲ್ ಗೇಟಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ
#331 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ ನಾ. ರಾ. ಸೋಸಲೆ ಡಾ| ರಾಜ್
#330 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ Anonymous User ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ!
#329 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ ನಾ. ರಾ. ಸೋಸಲೆ ಒಳ್ಲೆಯ ವಿಚಾರ
#328 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ vasista2k athi dodda samasye..
#325 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ gvmt ನೂರು ಮಾತಿಗಿಂತ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ಮೇಲು
#324 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ
#323 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ hpn ಧನ್ಯವಾದ
#322 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ Rohit ಆಂಗ್ಲ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಬೇಡ

Pages