ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#19 14 years 7 months ago raghavendraks shudda kannada
#18 14 years 7 months ago hpn ಭಾಷೆ ಬೆಳೆಯುವುದು
#17 14 years 7 months ago hpn ಅರಿವು
#16 14 years 7 months ago tvsrinivas41 ಇಲ್ಲಿ
#15 14 years 7 months ago tvsrinivas41 ಈ ಅಲ್ಲಮ್ಮಾ
#14 14 years 7 months ago olnswamy ಕತ್ತೆ ಕುದುರೆ
#12 14 years 7 months ago muralihr Good One
#11 14 years 7 months ago muralihr ಕತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕುದರೆ ಮೇ
#10 14 years 8 months ago hpn ಹೌದು...
#8 14 years 8 months ago tvsrinivas41 ಮತ್ತೆ
#7 14 years 8 months ago tvsrinivas41 ನಿಮ್ಮ
#6 14 years 8 months ago olnswamy ಕರಾಳದಿನ
#3 14 years 8 months ago tvsrinivas41 ಬೆವರಿನ
#2 14 years 8 months ago hpn ಚೆಂದವಾದದ್ದು - ಈ‌ ಲೇಖನ