ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#50 14 years 10 months ago harish well said
#49 14 years 10 months ago pavanaja ಮುಂಬಯಿ ಲೋಕಲ್
#48 14 years 10 months ago Appi ತುಂಬ
#47 14 years 10 months ago Appi ಸೂಪರ್!
#46 14 years 10 months ago hpn ಹೆಮ್ಮೆ?
#45 14 years 10 months ago tvsrinivas41 ಒಳ್ಳೆಯ ಕವನ
#44 14 years 10 months ago olnswamy ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ
#43 14 years 10 months ago hpn ಬಹಳ
#42 14 years 10 months ago hpn FAQ
#41 14 years 10 months ago olnswamy ಚನ್ನಾಗಿದೆ, ಆದರೆ
#40 14 years 10 months ago Vinay ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
#39 14 years 10 months ago hpn ನಾನೂ
#38 14 years 10 months ago olnswamy ಪದಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು
#37 14 years 10 months ago Vinay ಕ್ಷಮಿಸಿ
#36 14 years 10 months ago hpn ಹೊಸ
#35 14 years 10 months ago hpn ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ
#34 14 years 10 months ago Vinay Growth of Language
#33 14 years 10 months ago Vinay Acceptance of Other Language Words
#32 14 years 10 months ago tvsrinivas41 ಹೌದು, ಈಗ
#31 14 years 10 months ago olnswamy ಎರವಲು ಪದಗಳು ಕನ್ನಡ ಪದಗಳೇ