ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#307 14 ವರ್ಷಗಳು 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ pavanaja ಹೌದೆ
#306 14 ವರ್ಷಗಳು 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ hpn ;)
#305 14 ವರ್ಷಗಳು 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ gvmt ಅದು ಸರಿ, ...
#304 14 ವರ್ಷಗಳು 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಂಡಿಯ ಬೆಸುಗೆ
#303 14 ವರ್ಷಗಳು 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ pavanaja ಸರಿಯಾಗಿದೆ
#302 14 ವರ್ಷಗಳು 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ hpn ಯಾರೋ ಕನ್ನಡಿಗರ ಆಸಕ್ತಿಯ ಫಲವದು
#301 14 ವರ್ಷಗಳು 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ pavanaja ಯುನಿಕೋಡ್ ಇಲ್ಲ
#300 14 ವರ್ಷಗಳು 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ nuDikannaDa ಮರಳಿ ಯತ್ನವ ಮಾಡು - maraLi yatnava mADu
#299 14 ವರ್ಷಗಳು 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ mocha ಪುಲ್ಚಾರೇ ಸಹಿ. . . .
#298 14 ವರ್ಷಗಳು 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ pavanaja ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದೆ
#297 14 ವರ್ಷಗಳು 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಇಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕೇ?
#296 14 ವರ್ಷಗಳು 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಸಲಹೆ ಕೊಡಬೇಕು
#295 14 ವರ್ಷಗಳು 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ Anonymous User ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ?
#294 14 ವರ್ಷಗಳು 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ Anonymous User Re: ರಿಲಯನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ
#293 14 ವರ್ಷಗಳು 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ hpn Re: ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಕರ್ನಾಟಕ
#292 14 ವರ್ಷಗಳು 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ olnswamy ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಕರ್ನಾಟಕ
#291 14 ವರ್ಷಗಳು 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ olnswamy ಪೂರ್ತಿ ಅಗಿದೆಯಲ್ಲ!
#290 14 ವರ್ಷಗಳು 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ pavanaja ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ನಾಯಿ?
#289 14 ವರ್ಷಗಳು 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ ಶ್ಯಾಮ ಕಶ್ಯಪ ಸಂದೇಹ
#288 14 ವರ್ಷಗಳು 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ pavanaja ಐ ಟಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ

Pages