ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#253 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ Nandu Opputtene, aadare...
#252 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಲ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವೇನು??
#251 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ ಶ್ಯಾಮ ಕಶ್ಯಪ ಸರಿ
#250 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ವಿವರಣೆ
#249 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ ಶ್ಯಾಮ ಕಶ್ಯಪ ಚೆನಾಗಿದೆ
#248 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ ಶ್ಯಾಮ ಕಶ್ಯಪ 'ನೀನೇ ಆಗಿರು' be yourself ನ ಸೂಕ್ತ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದವೇ.
#247 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ R M Rao ಈಶ್ವರನ ಕರುಣೆ
#246 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ R M Rao ಪತಂಜಲಿಯ ಯೋಗ
#245 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ anilkumar thanks hpn--Anil
#244 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ hpn ಕಾಲ್ಕಿತ್ತೋದು?
#243 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ Anonymous User ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳು
#242 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಧನ್ಯವಾದಗಳು
#241 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ Anonymous User ನೀನೇ ಆಗಿರು
#240 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ olnswamy ಮುಂಡಿಗೆ ಅಂದರೆ ಒಗಟು
#239 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ ಶ್ಯಾಮ ಕಶ್ಯಪ ಹೌದು.. trailerಗಳನ್ನ ನೋಡಿದರೆ ಹಾಗೇ ಅನ್ನಿಸತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಆಗಿ
#238 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ pavanaja ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವರು ಗಂಡಸರು!
#237 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ pavanaja ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನ
#236 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ hpn ಇರಬಹುದು
#235 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ pavanaja ಗನ್‍ಪೌಡರ್ ಎಂದರೆ ಇದೇನಾ?
#234 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ pavanaja ಪತಂಜಲಿಯೋ ಪತಾಂಜಲಿಯೋ?

Pages