ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#266 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ pavanaja SCIKಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಟಾಪಟಿ
#265 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ muralihr ಈ ರೀತಿ ಪತ್ರ ವನ್ನು ಬರೆದು PMಗೆ ಹಾಗು CEC/President ge mail ಮಾಡಿ
#264 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ ಶ್ಯಾಮ ಕಶ್ಯಪ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯದೇ ಪೊಗರು ತೋರಿಸುವುವರು
#263 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ hpn ಯುನಿಕೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ
#262 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ hpn ಸಂಧಾನ
#261 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ hosanaga Good story with very realistic view
#260 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ
#259 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ Rohit ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ - ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ
#258 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ pavanaja ಕಾಲ ಗರ್ಭ
#257 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ pavanaja ತಲವಾರ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದರು?
#256 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ pavanaja ನಿಷ್ಠುರನುಡಿ ಎಂದರೆ ತೇಜಸ್ವಿ
#255 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಜನ ಬದಲಾಗುವರೇ?
#254 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ hpn ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ
#253 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ Nandu Opputtene, aadare...
#252 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಲ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವೇನು??
#251 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ ಶ್ಯಾಮ ಕಶ್ಯಪ ಸರಿ
#250 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ವಿವರಣೆ
#249 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ ಶ್ಯಾಮ ಕಶ್ಯಪ ಚೆನಾಗಿದೆ
#248 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ ಶ್ಯಾಮ ಕಶ್ಯಪ 'ನೀನೇ ಆಗಿರು' be yourself ನ ಸೂಕ್ತ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದವೇ.
#247 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ R M Rao ಈಶ್ವರನ ಕರುಣೆ

Pages